هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySQL
 • 2 عدد تعداد دیتابیس MS SQL
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • روزانه بکاپ
 • با خرید پلن یک ساله دامنه IR رایگان
هاست ویندوز ایران - 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySQL
 • 3 عدد تعداد دیتابیس MS SQL
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • روزانه بکاپ
 • با خرید پلن یک ساله دامنه IR رایگان
هاست ویندوز ایران - 2000 مگابایت
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySQL
 • 3 عدد تعداد دیتابیس MS SQL
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • روزانه بکاپ
 • با خرید پلن یک ساله دامنه IR رایگان
هاست ویندوز ایران - 5000 مگابایت
 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySQL
 • 5 عدد تعداد دیتابیس MS SQL
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • روزانه بکاپ
 • با خرید پلن یک ساله دامنه IR رایگان
هاست ویندوز ایران - 10000 مگابایت
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySQL
 • 5 عدد تعداد دیتابیس MS SQL
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • روزانه بکاپ
 • با خرید پلن یک ساله دامنه IR رایگان