سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - IRDS-101
 • سرور
 • X۵۶۵۰ (۶core-۱۲Threads) پردازنده
 • ۱۶GB DDR۳ رم
 • ۲*۱۴۶ SAS ۱۵K هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-102
 • سرور
 • X۵۶۵۰ (۶core-۱۲Threads) پردازنده
 • ۱۶GB DDR۳ رم
 • ۱T TSATA+۱۲۸ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-103
 • سرور
 • X۵۶۵۰ (۶core-۱۲Threads) پردازنده
 • ۱۶GB DDR۳ رم
 • ۲*۹۰۰ SAS ۱۰K هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-104
 • G8 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۲۰v۱ (۱۲core-۲۴Threads) پردازنده
 • ۳۲GB DDR۳ رم
 • ۲*۹۰۰ SAS ۱۰K هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-105
 • G8 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۲۰v۲ (۱۲core-۲۴Threads) پردازنده
 • ۴۸GB DDR۳ رم
 • ۲*۱/۸T SAS هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-106
 • G8 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۵۰v۲ (۱۶core-۳۲Threads) پردازنده
 • ۶۴GB DDR۳ رم
 • ۲*۵۰۰ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-107
 • G8 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۵۰v۲ (۱۶core-۳۲Threads) پردازنده
 • ۶۴GB DDR۳ رم
 • ۲*۱/۸T SAS هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-108
 • G8 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۷۰v۲ (۲۰core-۴۰Threads) پردازنده
 • ۶۴GB DDR۳ رم
 • ۲*۵۰۰ SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-109
 • G8 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۷۰v۲ (۲۰core-۴۰Threads) پردازنده
 • ۶۴GB DDR۳ رم
 • ۲*۴T SATA هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-110
 • G8 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۹۶v۲ (۲۴core-۴۸Threads) پردازنده
 • ۶۴GB DDR۳ رم
 • ۲*۱T SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-111
 • G9 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۷۰v۳ (۲۴core-۴۸Threads) پردازنده
 • ۶۴GB DDR۴ رم
 • ۲*۱T SSD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور اختصاصی ایران - IRDS-112
 • G9 سرور
 • ۲*E۵ ۲۶۷۰v۳ (۲۴core-۴۸Threads) پردازنده
 • ۱۲۸GB DDR۴ رم
 • ۲*۴T SATA هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1GB پهنای باند
 • آسیاتک دیتاسنتر