سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی فرانسه - FRDS-201
 • G۱۰ سرور
 • E 2136 (۶core-۱۲Threads) پردازنده
 • 32GB DDR۴ رم
 • ۲*512 SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500Mbit/s پهنای باند
 • OVH دیتاسنتر
سرور اختصاصی فرانسه - FRDS-202
 • G۱۰ سرور
 • E 2136 (۶core-۱۲Threads) پردازنده
 • 64GB DDR۴ رم
 • ۲*512 SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500Mbit/s پهنای باند
 • OVH دیتاسنتر
سرور اختصاصی فرانسه - FRDS-203
 • G۱۰ سرور
 • D 2141I (۸core-۱۶Threads) پردازنده
 • 64GB DDR۴ رم
 • ۲*512 SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500Mbit/s پهنای باند
 • OVH دیتاسنتر
سرور اختصاصی فرانسه - FRDS-204
 • G۱۰ سرور
 • D 2141I (۸core-۱۶Threads) پردازنده
 • 128GB DDR۴ رم
 • ۲*512 SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500Mbit/s پهنای باند
 • OVH دیتاسنتر
سرور اختصاصی فرانسه - FRDS-205
 • G۱۰ سرور
 • E 2288G (۸core-۱۶Threads) پردازنده
 • 64GB DDR۴ رم
 • ۲*960 SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500Mbit/s پهنای باند
 • OVH دیتاسنتر
سرور اختصاصی فرانسه - FRDS-206
 • G۱۰ سرور
 • E 2288G (۸core-۱۶Threads) پردازنده
 • 128GB DDR۴ رم
 • ۲*960 SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500Mbit/s پهنای باند
 • OVH دیتاسنتر
سرور اختصاصی فرانسه - FRDS-207
 • G۱۰ سرور
 • 2*Silver 4214R (۸core-۱۶Threads) پردازنده
 • 96GB DDR۴ رم
 • ۲*960 SSD NVMe هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 500Mbit/s پهنای باند
 • OVH دیتاسنتر