ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
294,054 تومان
.ir
12,614 تومان
.net
351,641 تومان
.shop
858,953 تومان
.store
1,431,488 تومان
.co
715,727 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.app
474,382 تومان
1 سال
474,382 تومان
1 سال
474,382 تومان
1 سال
.net
351,641 تومان
1 سال
351,641 تومان
1 سال
351,641 تومان
1 سال
.com
294,054 تومان
1 سال
294,054 تومان
1 سال
305,491 تومان
1 سال
.org
354,063 تومان
1 سال
354,063 تومان
1 سال
354,063 تومان
1 سال
.ac
1,069,583 تومان
1 سال
1,012,175 تومان
1 سال
1,012,175 تومان
1 سال
.co.ir
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
.ac.ir
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
.sch.ir
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
.shop
858,953 تومان
1 سال
858,953 تومان
1 سال
858,953 تومان
1 سال
.id.ir
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
.xyz
309,662 تومان
1 سال
309,662 تومان
1 سال
309,662 تومان
1 سال
.store
1,431,488 تومان
1 سال
1,431,488 تومان
1 سال
1,431,488 تومان
1 سال
.net.ir
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
.org.ir
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
.ir
12,614 تومان
1 سال
12,614 تومان
1 سال
12,614 تومان
1 سال
.gov.ir
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
9,460 تومان
1 سال
.blog
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
.business
253,251 تومان
1 سال
253,251 تومان
1 سال
253,251 تومان
1 سال
.club
370,073 تومان
1 سال
370,073 تومان
1 سال
370,073 تومان
1 سال
.biz
451,139 تومان
1 سال
451,139 تومان
1 سال
451,139 تومان
1 سال
.co
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
.company
244,536 تومان
1 سال
244,536 تومان
1 سال
244,536 تومان
1 سال
.eco
1,789,352 تومان
1 سال
1,789,352 تومان
1 سال
1,789,352 تومان
1 سال
.education
555,334 تومان
1 سال
555,334 تومان
1 سال
555,334 تومان
1 سال
.academy
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.engineer
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.engineering
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
.fan
1,047,589 تومان
1 سال
1,047,589 تومان
1 سال
1,047,589 تومان
1 سال
.fans
316,255 تومان
1 سال
316,255 تومان
1 سال
316,255 تومان
1 سال
.finance
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
.coffee
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.fit
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
.flights
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
.games
534,446 تومان
1 سال
534,446 تومان
1 سال
534,446 تومان
1 سال
.gold
2,361,853 تومان
1 سال
2,361,853 تومان
1 سال
2,361,853 تومان
1 سال
.game
10,736,077 تومان
1 سال
10,736,077 تومان
1 سال
10,736,077 تومان
1 سال
.builders
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.fitness
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.host
2,326,164 تومان
1 سال
2,326,164 تومان
1 سال
2,326,164 تومان
1 سال
.chat
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.hosting
11,173,021 تومان
1 سال
11,173,021 تومان
1 سال
11,173,021 تومان
1 سال
.computer
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.io
1,333,036 تومان
1 سال
1,333,036 تومان
1 سال
1,333,036 تومان
1 سال
.jobs
3,850,471 تومان
1 سال
3,850,471 تومان
1 سال
3,850,471 تومان
1 سال
.life
755,957 تومان
1 سال
755,957 تومان
1 سال
755,957 تومان
1 سال
.live
641,376 تومان
1 سال
641,376 تومان
1 سال
641,376 تومان
1 سال
.luxury
18,514,147 تومان
1 سال
18,514,147 تومان
1 سال
18,514,147 تومان
1 سال
.info
411,088 تومان
1 سال
555,818 تومان
1 سال
601,744 تومان
1 سال
.help
744,857 تومان
1 سال
744,857 تومان
1 سال
744,857 تومان
1 سال
.cloud
536,812 تومان
1 سال
536,812 تومان
1 سال
536,812 تومان
1 سال
.me
712,064 تومان
1 سال
712,064 تومان
1 سال
712,064 تومان
1 سال
.bio
1,820,567 تومان
1 سال
1,820,567 تومان
1 سال
1,820,567 تومان
1 سال
.network
566,020 تومان
1 سال
566,020 تومان
1 سال
566,020 تومان
1 سال
.in
226,380 تومان
1 سال
226,380 تومان
1 سال
226,380 تومان
1 سال
.photography
555,334 تومان
1 سال
555,334 تومان
1 سال
555,334 تومان
1 سال
.menu
1,175,130 تومان
1 سال
1,175,130 تومان
1 سال
1,175,130 تومان
1 سال
.rent
1,610,403 تومان
1 سال
1,610,403 تومان
1 سال
1,610,403 تومان
1 سال
.pro
540,613 تومان
1 سال
540,613 تومان
1 سال
540,613 تومان
1 سال
.photo
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
.school
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.shopping
755,957 تومان
1 سال
755,957 تومان
1 سال
755,957 تومان
1 سال
.science
320,239 تومان
1 سال
320,239 تومان
1 سال
320,239 تومان
1 سال
.graphics
503,848 تومان
1 سال
503,848 تومان
1 سال
503,848 تومان
1 سال
.tax
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
.taxi
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
.ru
345,795 تومان
1 سال
160,431 تومان
1 سال
276,664 تومان
1 سال
.tk
217,492 تومان
1 سال
217,492 تومان
1 سال
217,492 تومان
1 سال
.trade
213,377 تومان
1 سال
213,377 تومان
1 سال
213,377 تومان
1 سال
.rentals
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.news
641,376 تومان
1 سال
641,376 تومان
1 سال
641,376 تومان
1 سال
.shoes
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
.restaurant
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
1,277,868 تومان
1 سال
.us
232,700 تومان
1 سال
232,700 تومان
1 سال
232,700 تومان
1 سال
.uk
249,551 تومان
1 سال
499,102 تومان
2 سال
249,551 تومان
1 سال
.tv
894,676 تومان
1 سال
894,676 تومان
1 سال
894,676 تومان
1 سال
.vip
411,952 تومان
1 سال
411,952 تومان
1 سال
411,952 تومان
1 سال
.zone
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
.travel
3,329,016 تومان
1 سال
3,329,016 تومان
1 سال
3,329,016 تومان
1 سال
.wiki
680,005 تومان
1 سال
680,005 تومان
1 سال
680,005 تومان
1 سال
.site
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
715,727 تومان
1 سال
.email
555,334 تومان
1 سال
555,334 تومان
1 سال
555,334 تومان
1 سال
.trading
486,861 تومان
1 سال
486,861 تومان
1 سال
486,861 تومان
1 سال
.tools
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال
773,986 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده